วันหยุดทำการของโรงพยาบาลประจำเดือน มกราคม 2566
ผู้ป่วยฉุกเฉินรับบริการได้ที่ห้องตรวจโรคฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง