วันที่ 26 ธันวาคม 2565 
น.อ.กิติศักดิ์ สายนุช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ฝ่ายสนับสนุน) เป็นประธานการประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทพยาบาลในการบริหารจัดการ การทำปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย์ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี หลังยุคโควิด-19  ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์