พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร.,
นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านสาธารณสุข คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะ เข้าศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับความพร้อมของ รพ.ฯ 
สำหรับการพัฒนายกระดับระบบบริการสุขภาพรองรับโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ของโรงพยาบาล  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เมื่อ 26 ต.ค.63