วันที่ 15 ธันวาคม 2565
พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานการแถลงผลสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บท กรมแพทย์ทหารเรือ (ปี พ.ศ.2566-2570) โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมทั้งหน่วยแพทย์กองทัพเรือ เข้าร่วมการแถลงผลสัมมนาฯ ณ ห้องประชุม 20 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในการนี้ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ได้มอบใบประกาศยกย่องชมเชย พันจ่าตรี ณัฐวุฒิ ทัดไพร พันจ่าหัวหน้าชุด หมวดพยาบาล กองร้อยพยาบาลที่ 2 กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้ประกอบคุณงามความดี โดยเข้าช่วยเหลือนักเรียนจ่าทหารเรือที่เป็นลม หมดสติ โดยได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทันที ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมแพทย์ทหารเรือ