วันที่ 14 ธันวาคม 2565
พลเรือตรี นรเสทธ์  เอื้อไพบูลย์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บท กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมทั้งหน่วยแพทย์กองทัพเรือ เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี