วันที่ 9 ธันวาคม 2565
พล.ร.ต.อนิรุธ สวัสดี รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองภาวะสุขภาพและให้ความรู้ผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนกองเรือยุทธการ ในการนี้ คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ และสมาชิกชมรมภริยากองเรือยุทธการ ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด ร่วมกิจกรรมรับชมนิทรรศการ และการบรรยายความรู้

โดย พล.ร.ต.หญิง อำไพวัลย์ สวยสม ประธานศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ (ฝ่ายบริการสุขภาพ) และ น.อ.หญิง เรืองรอง วิยาภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ (ฝ่ายการพยาบาล) พร้อมทีมงานเวชศาสตร์ครอบครัว ทีมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ คณะกรรมการชุมชน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจักษุกรรม โสต ศอ นาสิกกรรม ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ และทีมสหสาขาวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุ ได้จัดให้มีบริการคัดกรองภาวะสุขภาพแก่กำลังพลที่เกษียณอายุและครอบครัว ณ พุทธสถานกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี