โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
คลินิกวัคซีน เปิดให้บริการวัคซีน Pfizer อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป วันที่ 6 , 9 ,14, 15  ธันวาคม 65 เวลา 08.00 -11.00 น. 
- Pfizer สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป 
- เข็ม 1 
- เข็ม 2 
- เข็ม 3 (ระยะห่างตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป) 
- เข็ม 4 
- เข็ม 5 โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 4-6 เดือน