ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี

เรื่อง เรื่อง การรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

 
1. รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

2.1   เป็นนักศึกษาแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ทั้งเพศชาย  และ หญิง

2.2  สัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร

2.3  ผ่านการสอบจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ของแพทยสภา ขั้นตอนที่ 1 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (basic medical sciences) และขั้นตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (clinical sciences)

2.4  นักศึกษาแพทย์ที่จบจากสถาบันของรัฐบาล ต้องไม่มีพันธะผูกพันกับกระทรวงสาธารณสุข

2.5  ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย ทั้งเรื่องส่วนตัว การศึกษา การปฏิบัติงาน และ ศีลธรรม

2.6  ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ

2.7  ไม่มีประวัติหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดีทางอาญา   

2.8  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

2.9 กรณีเป็นแพทย์จบจากต่างประเทศ จะต้องผ่านการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดเรียบร้อยแล้ว

 

3. หลักฐานการสมัคร  (ส่งหลักฐาน  E-mail : meo.srk.2020@gmail.com )

3.1  ใบสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย  กดลิงก์ (https://forms.gle/hU2M3BFMkJq9XhXo6) 

3.2   รูปถ่ายสี  เห็นใบหน้าตรงชัดเจน ไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

3.3  สำเนาใบรับรองการศึกษา (Transcript )  ปี 1 -5 หรือ ล่าสุด

3.4  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3.5  สำเนาทะเบียนบ้าน ตนเอง, บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ

3.6  หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 จากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จำนวน  1 ฉบับ

3.7   ผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ของแพทยสภา      ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2

3.8  แพทย์ชายเพิ่มหลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร เช่น แบบ สด.8, สด.43

**หมายเหตุ   นำเอกสารตัวจริง ข้อ 3.3 – 3.8 มาในวันสอบสัมภาษณ์

 

การดำเนินงาน การสมัครสรรหาและคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

วันที่

กิจกรรม

 1 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66

รับสมัคร แพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง  ใบสมัคร (Scan QR Code) 

 19 - 20 มกราคม 66

การสอบสัมภาษณ์

 27 มกราคม 66

ประกาศผล แจ้งผลการคัดเลือก ทาง Email (ผลการสอบขั้นตอน ๓ ผ่าน ถือเป็น Final)

 

ติดต่อสอบถาม :  สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  

             โทร  038 245700   ต่อ 69827,60944  (ในเวลาราชการ)

 

ใบสมัคร  https://forms.gle/hU2M3BFMkJq9XhXo6