วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มอบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 1 Unit 1 Smart Project  เพื่อตอบสนองนโยบายโรงพยาบาลในการเป็น SMART Hospital ในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.