ปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ตั้งแต่เวลา 08:00 - 11:30 น.
ณ คลินิกวัคซีน ชั้น 3 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
สอบถามโทร 038 - 933900 ต่อ คลินิกวัคซีน