สำนักแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ประกาศชื่อผู้สมัครมีสิทธิสอบหัตถการ ( Manual skills)