วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ให้การต้อนรับ รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทย์ศาสตร์ (สมพ.) (IMEAc) เนื่องในโอกาส คณะกรรมการ สมพ. ขอเข้าตรวจประเมินและขอสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอรับการตรวจประเมินโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นโรงพยาบาลหลักเพิ่มในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ