มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับศูนย์หัวใจ แผนกห้องตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565