เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่จะถึงนี้ โดย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จะเป็นโรงพยาบาลหลักเพิ่มในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ณ ห้องประชุม War Room อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค  รพ.ฯ