คุณเบ็ญจา สุกใสและครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นาวาเอก กิติศักดิ์ สายนุช รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565