สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills)
ในการประเมินทักษะทางคลินิก(OSCE) 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 
---รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ---