วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์ที่ปรึกษา และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 1 รับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลเพิ่มพูนทักษะแพทย์เครือข่ายที่ 15  โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2565 ผ่านรูปแบบประเมิน online จากคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ ของแพทยสภา ณ ห้อง war room อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.