พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ,รอง ผอ.รพ.ฯ , คณะกรรมการทีมนำ รพ.ฯ (QMR),คณะกรรมการทีมบริหารคุณภาพโรงพยาบาล (QMC) ,คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด(PTC) ,คณะกรรมการความปลอดภัย (MSC),MSN และเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะวิทยากรที่ปรึกษาจาก รพ.สมุทรสาคร ในกิจกรรมเยี่ยมสำรวจระบบยาและกลุ่มงานเภสัชกรรม เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ รพ.ฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เมื่อ 19 ต.ค.63