เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และทีม ให้การต้อนรับ นายแพทย์พลเลิศ พันธุ์ธนากุล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ คุณกฤษณา กลิ่นสมิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ในการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. โดยมี น.อ.หญิง อาภัสรา บุญเจริญ หัวหน้าสำนักงานสิทธิประโยชน์ รพ.ฯ นำเสนอภาพรวมของโรงพยาบาล  กิจกรรมเยี่ยมตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกฝ่ายของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ