เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565
น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ฝ่ายบริการสุขภาพ) ให้การต้อนรับ แพทย์หญิง โมไนยา พฤทธิภาพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เนื่องในโอกาส รพ.กรุงเทพระยอง ขออนุญาตเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ รพ.มะเร็งกรุงเทพระยอง และแนะนำทีมแพทย์ ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ