เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม ประธานศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ เข้าเยี่ยมแสดงความขอบคุณ นายวิทยา คุณปลี้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ รพ.ฯ และงบกองทุนฟื้นฟูฯ ให้ศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิ รพ.ฯ