ฟรี 20 ท่าน สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ กิจกรรม เนื่องในวันกระดูกพรุนโลก 20 ต.ค.65 (WORLD OSTEOPOROSIS DAY) 

ลงทะเบียนที่ห้องตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
ติดต่อ คุณ เทพิน บั้งเงิน  โทร.038933954
ภายในวันที่ 11 ต.ค.65

ฟรี
- ประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก
- ตรวจความหนาแน่นของกระดูก
- พบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา
- รับของที่ระลึกสุดพิเศษ
- ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน