คุณอ้อม - คุณน้ำทิพย์ งามเฉลียว มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือเป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565