เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  โดย พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ท่านเดิม  ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้ นาวาเอก กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ท่านใหม่ ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์