เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 น.อ.กิติศักดิ์ สายนุช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ฝ่ายสนับสนุน)  เป็นประธานมอบรางวัล “หน่วยงานต้นแบบด้านสุขภาพ” สร้างแกนนำด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในหน่วยงานผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบองค์กรส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ น.ต.หญิง ทักษิณรา ขำจิตร์ หัวหน้าสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร รพ.ฯ  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กล่าววัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในหน่วยงานผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบองค์กรส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดบอร์ดเป้าหมายสุขภาพของหน่วยงาน ผลดัชนีมวลกาย(BMI) การตรวจสุขภาพประจำปี  การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง รวมถึงการร่วมส่งกิจกรรมทาง line group และ คลิปวีดีโอ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยงาน