วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ พลเรือโทชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน เสนาธิการกองเรือยุทธการ ประธานโครงการ Good home and Good health และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรณ์เกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และประธานศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และอาสาสมัครข้าราชการ กร. ร่วมกิจกรรมสรุปผลงานของโครงการตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับอาสาสมัครข้าราชการ ที่ผ่านการอบรมจำนวน ๘๓ คน และมอบรางวัลให้กับข้าราชการและอาสมาสมัครดีเด่นประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.