วันที่ 13 – 14 กันยายน 2565  พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และทีม ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการเข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) กิจกรรมเยี่ยมสำรวจในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกฝ่ายของโรงพยาบาล ที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์