วันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบอำนาจให้ พล.ร.ท.ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้ลงนามแทน  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย พล.ร.ท.ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ลงนามหลัก โดยมี พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ, น.อ.กิตตินันท์ งามศิลป์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ (ฝ่ายบริหาร), ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ นพ.ปราการ ทัตติยกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์ของการจัดทำบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้  เพื่อร่วมมือกันผลิตแพทย์เพิ่มตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยปี 2561-2570 ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี ความร่วมมือระหว่าง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย กิจกรรมด้านวิชาการ ด้านการวิจัย การพัฒนาบุคลากร  สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของท้องถิ่น  เพิ่มคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพกำลังพลทหารเรือและประชาชนทั่วไป รองรับเมืองการบิน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC