เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม "BIG Cleaning Day กิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในทุกพื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

นาวาเอก กิติศักดิ์ สายนุช  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ฝ่ายสนับสนุน) และ ประธานคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลฯ กล่าว การจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีการพัฒนาสถานที่ทำงาน ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ สร้างบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการทำงาน  ผู้ป่วยและครอบครัวที่มารับบริการ ได้รับความสะดวก สบายตา สบายใจ ลดความตึงเครียดขณะรับบริการ รวมทั้งได้รับความพึงพอใจ ต่อพื้นที่รับบริการของโรงพยาบาล เป็นการพัฒนาตามแนวนโยบายสร้างเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม 5 ส "BIG Cleaning Day" ในครั้งนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดีจากกำลังพลทุกส่วนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์