เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 พลเรือตรี อานัน  นิ่มนวล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษาเบื้องต้นและการเตรียมความพร้อมการเป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก ประจำปี 2565 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ ปราการ  ทัตติยกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นาวาเอกจิระพงศ์ พฤกษ์พิจารณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กล่าวรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านแพทยศาสตร์ศึกษาเบื้องต้น  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยแพทย์ในแต่ละสาขาที่มีบทบาทในการเป็นแพทย์ทางคลินิก จำนวน 50 ท่าน  การอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานและหลักการจัดการศึกษา  การประเมินผลการศึกษาเบื้องต้นทางด้านแพทยศาสตร์  และเตรียมความพร้อมในการเป็นโรงพยาบาลหลักสำหรับการจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ดำเนินการจัดอบรม ในวันที่ 6-7 กันยายน 2565 ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์