เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ฝึกซ้อมแผนรับผู้บาดเจ็บจำนวนมากนอกเวลาราชการ มีภาคีเครือข่ายสถานพยาบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และกู้ภัยในพื้นที่ เข้าร่วมซ้อมแผน เป้าหมายเพื่อให้ผู้บาดเจ็บได้รับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) ที่ดีเหมาะสมที่สุด โดยบุคลากรที่มีความรู้ และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ได้ทำการกำหนดสถานที่เกิดอุบัติภัยตึกถล่ม ในพื้นที่กองการบินทหารเรือ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้บาดเจ็บถูกนำส่งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตามแผนการฝึก  ในการนี้ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และทีมผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย