เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 พล.ร.ต. อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คุณศิริมาศ ตัญจพัฒณ์กุล อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้เชี่ยวชาญดำเนินคดีทางการแพทย์” รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยพนักงานอัยการและบุคลากรทางการแพทย์ จำนวนรวม 63 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ระบบบริการทางการแพทย์สนับสนุนกองทัพเรือ โดยมี น.อ.กิตตินันท์ งามศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ฝ่ายบริหาร  น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นวิทยากรบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม 20 ปี อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และเยี่ยมชมห้องปรับบรรยากาศสูง (Hyperbaric Chamber) โดย น.อ.ธีรศักดิ์ มหามงคล หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยาการสูง และคณะ นำเยี่ยมชม ณ ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ