เบอร์โทรสายตรงห้องตรวจต่างๆ 
กรุณาติดต่อในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 13.30 น.-15.30 น. เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ