ประกาศสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long Case)  
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ