โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  เปิดบริการหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด (Critical Care Unit  : CCU) เพิ่มศักยภาพการบริการในระดับ Specialist Service Center ด้านระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ และความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจ

วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 พล.ร.ต.อานัน  นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิด "หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด"  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
น.อ.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ (ฝ่ายการพยาบาล) กล่าวถึงการเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด (CCU) เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาระดับตติยภูมิ  และการเป็นสถานฝึกอบรมและวิจัยทางการแพทย์ (Academic hospital) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อยู่ในภาวะวิกฤต ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสูงขึ้น เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพเรือ และ นโยบายสาธารณสุขเขต 6  และเป็นการแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพของโรงพยาบาลในการบริการระดับ Specialist Service Center ด้านระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ให้มีความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจ