เมื่อวันที่ 20 ก.ค.65 พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “Value on staff" ประจำปี 2565   วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการเสริมพลังให้บุคลากรทั้งข้าราชการและสหวิชาชีพ ให้เห็นคุณค่าของตนเองและผู้ร่วมงาน ทำงานด้วยความตระหนักในคุณค่าและงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ การทำงานที่เอื้อต่อผู้รับบริการ วิทยากรโดย อาจารย์ พิศาล อุตสาหพงษ์ อาจารย์พิเศษวิชาวาทนิเทศ ภาควิชานิเทศศาสตร์และการสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คุณกัลดนัย อัจฉริยะอุสาห์ วิทยากรหลักของกรมประชาสัมพันธ์  ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์