เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 พล.ร.ต. อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์ คณะอาจารย์และแพทย์ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน  "โรคจากความกดดันอากาศและการบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติภัยสารเคมีและการเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยจากสารเคมี” โดยมี น.ท.นรเศรษฐ์ อุปริพุทธางกูร เป็นวิทยากรบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม 20 ปี อาคารอำนวยการ รพ.ฯ