เมื่อวันที่ 7 ก.ค.65  พล.ร.ต.อานัน  นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน  รพ.ฯ  และมอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานดีเด่นในการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน  ณ ห้องคลองไผ่  หอประชุม รพ.ฯ

น.อ.หญิง ปภัสร์พิมพ์  ชังเทศ  ประธานคณะกรรมการเวชระเบียน  ได้กล่าววัตถุประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้แทนแพทย์และพยาบาลจากทุกหน่วย ในแต่ละทีมนำทางคลินิก (CLT)  ได้เรียนรู้และช่วยกันตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบันทึกเวชระเบียนที่มีคุณภาพ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน และสื่อสารระหว่างทีมสหวิชาชีพ ตลอดจนการดูแลต่อเนื่อง
เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารจัดการเวชระเบียนในอนาคตเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบสู่การประมวลผลเป็นสารสนเทศการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการขององค์กรและผู้ป่วยอย่างแท้จริง