ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ แอพพลิเคชั่น SRK Touch  
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป 
https://forms.gle/M1jDs3Qb4hYH5SiZA