ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 
สามารถรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์
ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร
 1 ครั้ง ต่อคนต่อปี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด)
พร้อมให้บริการตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป