กองทัพเรือ โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางการศึกษา กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๕ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบอำนาจให้ พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้ลงนามแทน บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการจัดทำโครงการ ความร่วมมือทางการศึกษา โดยมี น.อ.กิตตินันท์ งามศิลป์ รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ (ฝ่ายบริหาร) และ น.อ.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ (ฝ่ายการพยาบาล) และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ คุณปาริชาต บัวขาว รองอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

การจัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายในการประสานความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ และสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการพยาบาล การพัฒนาบุคลากร การพัฒนากระบวนการผลิตและบริการ และด้านการวิจัยและการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

สำหรับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Institute of Management/PIM) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานให้แก่นักศึกษาโดยเน้นรูปแบบการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ หรือฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจริงๆ Work-based Education (WBE) เป็นการสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ และสร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง