วันที่ 29 มิ.ย.65 พล.ร.ต.อานัน  นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานเปิดการอบรม  "การบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐ" วิทยากรโดย น.อ.ไชยา ไชยแสนทา รองผู้อำนวยการ กองบริหารงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ  ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุมโรงพยาบาลฯ
น.อ.กิตตินันท์ งามศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ฝ่ายบริหาร) และ ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รพ.ฯ ได้กล่าววัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) โดยเฉพาะด้านการบริหารงบประมาณ (Financial management) และเป็นการเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพให้กับ ผู้บริหารระดับหัวหน้ากลุ่มงาน, รองหัวหน้ากลุ่มงาน ,หัวหน้าหน่วยในฝ่ายอำนวยการ ของโรงพยาบาลฯ ให้มีความรู้และทักษะด้านการบริหารงบประมาณ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์เป็นผลดีต่อราชการต่อไป