คณะกรรมการชุมชน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครข้าราชการกองเรือยุทธการ(VT) 
ตามนโนบายโรงพยาบาล ด้านการทำงานกับชุมชน เพื่อพัฒนาระบบการดูแลประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุม ซึ่งร่วมมือกับกองเรือยุทธการ ตามนโยบาย Good home and Good health และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครข้าราชการกองเรือยุทธการ ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และเข้าใจหลักการประสานงานระหว่างทีมสุขภาพและชุมชน ในโอกาสนี้
พล.ร.ต.วศิน สระศรีดา หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชากองเรือยุทธการ ร่วมสังเกตการณ์ และให้กำลังใจอาสาสมัครข้าราชการกองเรือยุทธการ(VT) โดยมี น.อ.สุทธิใจ ใยทอง หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ฯ  ให้การต้อนรับ 
ณ หอประชุมภูหลวง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ 8 - 9 มิ.ย.65