พล.ร.ต.อานัน  นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส.ไตรมาส 3 เพื่อการดูแลสวัสดิการบ้านพักข้าราชการในโรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการ รพ.ฯ เมื่อ 8 มิ.ย.65