คุณเหลี่ยม บัวสวรรค์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมีพลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือเป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 19 ปี อาคารอำนวยการชั้น2 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565