พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม ประธานศูนย์ปันน้ำใจสาธุฯ  ประชุมโครงการ Good Home Good Health (บ้านดี สุขภาพดี)
ร่วมกับ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  ณ ห้องรับรองและ
ห้องประชุมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565