รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เข้ารับการประเมินเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า
(Advanced HA : A-HA) โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 14 -16 มีนาคม 2565