สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2565 จำนวน 23 คน