แจ้งปรับอัตราค่าบริการสิทธิพลเรือน และชาวต่างขาติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการกระทรวงสาธารณสุข
ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

...อัตราค่าบริการทันตกรรม...