คุณนวลน้อย วิชญกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์  เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมี นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ หน่วยเคมีบำบัด อาคาร 1 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565